Brownstone » Dziennik Brownstone'a » Polityka » Racjonalna polityka zamiast paniki

Racjonalna polityka zamiast paniki

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

[Pełny plik PDF raportu jest dostępny poniżej]

Niezręczny problem

Świat międzynarodowego zdrowia publicznego znajduje się w niepewnej sytuacji. Obecna polityka, zasoby, kariery osobiste i sama wiarygodność głównych organizacji są zbieżne z najnowszą oświadczenie od Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), że: 

Epidemie i pandemie chorób zakaźnych występują coraz częściej i rozprzestrzeniają się szybciej i dalej niż kiedykolwiek, w wielu różnych regionach świata.

Punkt ciężkości przesunął się z chorób najbardziej uciążliwych i wzmacniania pozycji społeczności wymaganej do ich zwalczania, na zapobieganie, identyfikowanie i łagodzenie chorób, które są rzadkie i/lub o stosunkowo niewielkim ciężarze, a nawet hipotetyczny. Mianowicie nowe skupienie się na nagłych wybuchach chorób zakaźnych lub, w bardziej spektakularnym tłumaczeniu, „pandemii”.

Wyzwanie związane z tym podejściem polega na tym, że dokładny przegląd bazy dowodów stanowiącej podstawę badania KIMprogramu oraz programu partnerów, w tym Bank Światowy i G20, wskazuje, że powyższe stwierdzenie jest niezgodne z dostępnymi danymi. Największa baza danych, na której opierają się te agencje, tzw GIDEON właściwie baza danych przedstawia całkiem przeciwnie trajektoria. Wykazano, że obciążenie ogniskami, a co za tym idzie i ryzyko, zmniejsza się. W domyśle największy inwestycje w historii międzynarodowego zdrowia publicznego wydają się opierać na nieporozumieniach, błędnych interpretacjach i błędnym przedstawieniu kluczowych dowodów.

Ważenie prawdy i możliwości

Polityka zdrowia publicznego musi zawsze uwzględniać zagrożenia w odpowiednim kontekście. Każda interwencja wiąże się z kompromisem pod względem ryzyka finansowego, społecznego i klinicznego. WHO definiuje zdrowie pod względem dobrostanu fizycznego, psychicznego i społecznego, a interwencja w jednym z tych obszarów może mieć wpływ na wszystkie trzy. Dlatego też agencje zdrowia publicznego muszą wziąć pod uwagę wszystkie aspekty kosztów bezpośrednich, kosztów alternatywnych i ryzyka podczas formułowania polityki. Właśnie dlatego społeczności i jednostki muszą posiadać odpowiednie informacje, aby podejmować decyzje w swoim własnym kontekście kulturowym, społecznym i ekologicznym.

Aby mieć pewność, że założenia polityczne i dowody są wystarczające, konieczne jest zatem uwzględnienie obszernych informacji z wielu źródeł. Opieranie się na epitetach, dogmatach, deplatformowaniu i cenzurze jest zatem samo w sobie niebezpieczne. Wszystko to oczywiście należy zakodować w normatywnych zasadach dekolonizacji, praw człowieka i równości, na których opiera się WHO konstytucja jest oparty.

Wróćmy zatem do niepewnej sytuacji, w której znajdują się WHO i międzynarodowa społeczność zajmująca się zdrowiem publicznym. Położyli swoją reputację i pozycję polityczną na byciu centrum scentralizowanego podejścia do ratowania światowej populacji przed pilnymi, zbliżającymi się i powtarzającymi się sytuacjami kryzysowymi; jakiś zagrożenie egzystencjalne ludzkości, jak mówi nam G20. Cel analiza pokazuje, że te sytuacje nadzwyczajne rzadko osiągają poziom uzasadniający przekierowanie poważnych zasobów choroby endemiczne i przewlekłe które faktycznie okaleczają i zabijają na dużą skalę (patrz wykres poniżej).

Przyznanie się do takiej rzeczywistości, po zachwalaniu nieuchronność tak głośno o katastrofie, ryzykowałoby perspektywy kariery, szyderstwo i zmniejszoną zdolność do zarabiania na momencie po Covid. Jednak zignorowanie szerszych rozważań dotyczących globalnego zdrowia publicznego i dowodów leżących u podstaw tych rozważań wymagałoby porzucenia podstawowych zasad i etyki. Dylemat wymagający uczciwości, introspekcji i siły.

Główne przyczyny zgonów z powodu chorób na całym świecie, w 2019 r. Globalne obciążenie chorobami dane, przedstawiony o godz https://ourworldindata.org/.

Co faktycznie pokazują dane

Analiza przeprowadzona przez REPPARE dowodów leżących u podstaw dokumentów WHO, Banku Światowego i G20 promujących program gotowości na wypadek pandemii pokazuje, że odnotowane ogniska choroby, zarówno powstałe w populacjach ludzkich, jak i w wyniku „przenoszenia się” patogenów ze zwierząt, wzrosły w ciągu dziesięcioleci poprzedzających rok 2000, przy obciążeniu obecnie spadającym (wykres poniżej).

Nieuniknione jest jednak, że na zgłaszanie takich ognisk będą miały wpływ zmiany zarówno w zakresie możliwości, jak i motywacji do zgłaszania. Obejmują one rozwój i zwiększanie dostępu do głównych platform diagnostycznych, w tym PCR oraz antygen przyłóżkowy i serologia Testy, a także poprawę infrastruktury komunikacyjnej. Pięćdziesiąt lat temu wielu obecnie łatwych do zidentyfikowania patogenów po prostu nie można było wykryć lub wywoływanych przez nie chorób można było odróżnić od klinicznie podobnych schorzeń. Godne uwagi jest to, że główne agencje zajmujące się zdrowiem mogły to przeoczyć lub bagatelizować, a jednak nieoczekiwanie tak się stało.

Wyciąg z ryc. 2 z Moranda i Walthera (2020–23), pokazujące w bazie danych GIDEON znaczne niedawne zmniejszenie liczby ognisk i chorób.

Rozwój ulepszonych technologii diagnostycznych nie tylko wpływa na częstotliwość zgłaszania przypadków, ale ma oczywiste implikacje dla zrozumienia terminu „pojawiająca się choroba zakaźna” (EID). Ten często używany termin sugeruje, że stale pojawiają się nowe zagrożenia, takie jak epidemie wirusa Nipah, które miały miejsce w ciągu ostatnich 25 lat. Jednakże chociaż niektóre patogeny, takie jak nowe warianty grypy, wirus HIV i SARS-1, niedawno przedostały się do populacji ludzkich, inne, takie jak wirus Nipah, były po prostu niewykrywalne bez najnowszych postępów technologicznych, ponieważ powodują niespecyficzne choroby. Teraz jesteśmy lepsi w ich znajdowaniu, co od razu stawia nas w lepszej i bezpieczniejszej sytuacji.

Co najważniejsze, rzeczywista śmiertelność z powodu tych ostrych epidemii pozostaje niska od stulecia w porównaniu z innymi obecnymi obciążeniami zdrowotnymi. Często cytowana analiza Bernstein i in. (2022) sugerują, że miliony zgonów rocznie w wyniku epidemii obejmują hiszpańską grypę z ery przed wprowadzeniem antybiotyków oraz zakażenie wirusem HIV trwające od kilkudziesięciu lat, co uśrednia się dla dzisiejszej wielkości populacji.

Jednak, jak pokazuje ich własny zbiór danych, w ubiegłym stuleciu nie było nic podobnego do grypy hiszpanki pod względem śmiertelności. Jak większość zgonów spowodowanych hiszpańską grypą wtórna infekcjai mamy obecnie nowoczesne antybiotyki, stanowi to również kiepski model przyszłych epidemii. Po wykluczeniu wirusa HIV i grypy, podstawowa śmiertelność w przypadku ostrej epidemii przed Covidem jest obecnie aktualna pandemiczny wiadomości wynosi mniej niż 30 tysięcy osób na całym świecie w ciągu ostatnich kilku dekad. Gruźlica sam zabija ponad 3,500 dziennie.

Covid-19 oczywiście interweniował. Z wielu powodów z trudem wpisuje się w główną narrację dotyczącą pandemii. Po pierwsze, to pochodzenie szczątki kontrowersyjny, ale wydaje się, że prawdopodobnie wiąże się to z wpływami innymi niż naturalne. Chociaż ucieczki z laboratoriów mogą i (nieuchronnie) będą miały miejsce, proponowany tutaj nadzór i reagowanie są ukierunkowane na ogniska naturalnego pochodzenia. Po drugie, śmiertelność z powodu Covid-19 występowała głównie u osób starszych z istotnymi chorobami współistniejącymi, co oznacza, że ​​rzeczywisty wpływ na ogólną oczekiwaną długość życia był znacznie mniejszy, niż sugerują surowe raportowane dane dotyczące śmiertelności (to również komplikuje atrybucję). Jeśli wziąć pod uwagę pochodzenie naturalne, wydaje się to raczej wartością odstającą niż częścią trendu w zbiorach danych, na których opierają się WHO, Bank Światowy i G20.

Czas zatrzymać się, pomyśleć i kierować się zdrowym rozsądkiem

Dowody, ocenione obiektywnie, przedstawiają obraz rosnącej zdolności identyfikowania i zgłaszania ognisk do dekady 2000–2010 (co wyjaśnia wzrost częstotliwości), po którym następuje zmniejszenie obciążeń spójne z rosnącą zdolnością do skutecznego radzenia sobie z tymi stosunkowo niskimi - zdarzenia obciążające poprzez obecne mechanizmy zdrowia publicznego (co wyjaśnia tendencję spadkową śmiertelności). To dobrze pasuje do tego, czego można by intuicyjnie oczekiwać. Mianowicie nowoczesne technologie oraz ulepszanie systemów opieki zdrowotnej, leków i gospodarki poprawiły wykrywanie patogenów i zmniejszyły liczbę chorób. Wiele wskazuje na to, że tendencja ta będzie się utrzymywać. 

W tym kontekście analizy WHO, Banku Światowego i G20 rozczarowują pod względem naukowym i równowagi. Krytyk mógłby rozsądnie zasugerować, że chęć zajęcia się a postrzegane zagrożenie prowadzi do szczególnie ponurej analizy, a nie analizy obiektywnie mającej na celu określenie skali zagrożenia. Wydaje się mało prawdopodobne, aby takie podejście uwzględniało potrzeby zdrowia publicznego.

Żeby było jasne, ogniska chorób szkodzą ludziom i skracają życie, dlatego należy się nimi zająć. Istnieją oczywiście ulepszenia, które należy i można wprowadzić, aby odpowiednio zaradzić temu ryzyku. Podobnie jak w przypadku większości dziedzin medycyny i nauki, cel ten najlepiej osiągnąć w oparciu o dobrze zebrane dowody i analizy naukowe, zamiast pozwalać, aby wyniki miały wpływ na z góry określone założenia.

Wygłaszając twierdzenia sprzeczne z danymi, międzynarodowe agencje ds. zdrowia wprowadzają rządy państw członkowskich w błąd, schodząc na pozbawioną dowodów ścieżkę, pociągając za sobą odpowiednio wysokie szacunkowe koszty i przekierowanie kapitału politycznego. Obecnie stoi to na poziomie $ XNXX miliardów rocznie nie licząc Jedno zdrowie środków i finansowania gwałtownego oraz co najmniej 5 nowych instrumentów globalnych; lub około 10-krotność obecnego rocznego budżetu WHO. Pilny charakter programu gotowości na wypadek pandemii jest albo sprzeczny z dowodami, albo słabo przez nie poparty.

Ze względu na swój wpływ międzynarodowe agencje ds. zdrowia ponoszą szczególną odpowiedzialność za zapewnienie, aby ich polityka była dobrze osadzona w danych i obiektywnej analizie. Co więcej, rządy mają obowiązek poświęcić czas i wysiłek, aby zapewnić swoim obywatelom dobrą obsługę. Mamy nadzieję, że ocena zawarta w raporcie REPPARE Racjonalna polityka zamiast paniki przedstawione w tym artykule przyczynią się do tych wysiłków. 


REPPARE, 12 lutego 2024 r. David Bell, Garrett Brown, Blagovesta Tacheva, Jean von Agris.


Racjonalny-polityka-nad-paniką-Raport-REPPARE-luty-2024Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

 • NAPRAW

  W programie REPPARE (PONOWNA ocena planu gotowości i reagowania na pandemię) uczestniczy multidyscyplinarny zespół powołany przez Uniwersytet w Leeds

  Garrett W. Brown

  Garrett Wallace Brown jest kierownikiem Katedry Globalnej Polityki Zdrowotnej na Uniwersytecie w Leeds. Jest współprzewodniczącym Globalnej Jednostki Badań nad Zdrowiem i będzie dyrektorem nowego Centrum Współpracy WHO w zakresie Systemów Opieki Zdrowotnej i Bezpieczeństwa Zdrowia. Jego badania koncentrują się na globalnym zarządzaniu zdrowiem, finansowaniu opieki zdrowotnej, wzmacnianiu systemu opieki zdrowotnej, równości w zdrowiu oraz szacowaniu kosztów i wykonalności finansowania przygotowań i reagowania na pandemię. Od ponad 25 lat prowadzi współpracę polityczną i badawczą w zakresie zdrowia na świecie oraz współpracuje z organizacjami pozarządowymi, rządami Afryki, DHSC, FCDO, Gabinetem Wielkiej Brytanii, WHO, G7 i G20.


  David Bell

  David Bell jest lekarzem klinicznym i zajmującym się zdrowiem publicznym, posiadającym stopień doktora w dziedzinie zdrowia populacji oraz wiedzę z zakresu chorób wewnętrznych, modelowania i epidemiologii chorób zakaźnych. Wcześniej był dyrektorem Global Health Technologies w Intellectual Ventures Global Good Fund w USA, dyrektorem programu ds. malarii i ostrych chorób gorączkowych w Foundation for Innovative New Diagnostics (FIND) w Genewie oraz zajmował się chorobami zakaźnymi i koordynowaną diagnostyką malarii strategii Światowej Organizacji Zdrowia. Przez 20 lat pracował w dziedzinie biotechnologii i międzynarodowego zdrowia publicznego, ma na swoim koncie ponad 120 publikacji naukowych. David mieszka w Teksasie w USA.


  Błagovesta Taczewa

  Blagovesta Tacheva jest pracownikiem naukowym REPPARE w Szkole Polityki i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie w Leeds. Uzyskała tytuł doktora stosunków międzynarodowych ze specjalistyczną wiedzą w zakresie globalnego projektu instytucjonalnego, prawa międzynarodowego, praw człowieka i pomocy humanitarnej. Niedawno przeprowadziła wspólne badania WHO na temat gotowości na wypadek pandemii i szacunkowych kosztów reagowania oraz potencjału innowacyjnego finansowania w celu pokrycia części tych szacunkowych kosztów. Jej rola w zespole REPPARE będzie polegać na badaniu bieżących ustaleń instytucjonalnych związanych z wyłaniającym się programem gotowości i reagowania na pandemię oraz określeniu jego stosowności, biorąc pod uwagę zidentyfikowane obciążenie ryzykiem, koszty alternatywne i zaangażowanie w reprezentatywne/sprawiedliwe podejmowanie decyzji.


  Jeana Merlina von Agrisa

  Jean Merlin von Agris jest doktorantem finansowanym przez REPPARE w Szkole Polityki i Studiów Międzynarodowych na Uniwersytecie w Leeds. Posiada tytuł magistra ekonomii rozwoju ze szczególnym zainteresowaniem rozwojem obszarów wiejskich. Ostatnio skupił się na badaniu zakresu i skutków interwencji niefarmaceutycznych podczas pandemii Covid-19. W ramach projektu REPPARE Jean skoncentruje się na ocenie założeń i solidności baz dowodowych stanowiących podstawę globalnego programu gotowości i reagowania na pandemię, ze szczególnym uwzględnieniem konsekwencji dla dobrostanu.

  Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute