Brownstone » Artykuły Instytutu Brownstone » Pandemie jako katalizator Nowego Porządku Świata
Pandemie jako katalizator Nowego Porządku Świata

Pandemie jako katalizator Nowego Porządku Świata

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

Każdy naród na świecie ma swoją własną kulturę, struktury zarządzania, tradycje, własność, granice i narody. Musimy chronić różnorodność i suwerenność narodów i kultur.

Dzięki globalnej synchronizacji reakcji w zakresie zdrowia publicznego we wszystkich państwach członkowskich Organizacji Narodów Zjednoczonych ONZ i jej organizacjom przyznano nowe uprawnienia kosztem suwerenności narodowej. Te powszechnie stosowane regulacje i wielostronne porozumienia dały początek powiększonemu, zglobalizowanemu państwu administracyjnemu.

Chociaż to przejęcie władzy nasilało się przez wiele dziesięcioleci, kryzys związany z Covidem zadziałał jako czynnik przyspieszający synergię porozumień międzynarodowych, które awansują ONZ jako rząd światowy.

Organizacja Narodów Zjednoczonych przekształciła się w lewiatana. Jej różne porozumienia i cele mają na celu centralne dyktowanie światowej gospodarki, migracji, „zdrowie reprodukcyjne”, systemy monetarne, identyfikatory cyfrowe, środowisko, rolnictwo, płace, modyfikacje klimatyczne, zdrowie na jednym świecie i inne powiązane programy globalistyczne.

Żeby było jasne, są to cele organizacji poszukującej zglobalizowanej gospodarki nakazowej, a nie organizacji skupionej na pokoju na świecie, zakończeniu wojen czy prawach człowieka!

Celem ONZ jest regulowanie każdego wymiaru naszego życia osobistego i narodowego. Działa na rzecz ograniczenia i wyeliminowania suwerenności narodowej na całym świecie, a tym samym zmniejszenia naszej różnorodności, naszych tradycji, naszych religii i naszej tożsamości narodowej.

ONZ ma partnerstwa i umowy strategiczne z krajami członkowskimi, a także innymi organizacjami globalistycznymi, takimi jak Fundacja Billa i Melindy Gatesów, Bank Światowy, CEPI, GAVI, Światowa Organizacja Handlu, Unia Europejska i Światowe Forum Ekonomiczne, znane jako WEF.

Oto przykład działania Organizacji Narodów Zjednoczonych.

WEF i ONZ podpisały strategiczne porozumienie i partnerstwo w 2019 r. Należy pamiętać, że WEF zobowiązało się do „kapitalizm interesariuszy”, dzięki któremu partnerstwa prywatne mają na celu kontrolę rządów.

WEF opracowało na 2020 rok plan wykorzystania kryzysu Covid do reorganizacji globalnego zarządzania wokół kwestii społecznych, w tym zmian klimatycznych – plan ten nazwano Wielkim Resetem.

WEF jest organizacją branżową reprezentującą największe korporacje świata. Wielokrotnie wykorzystuje przełomowe technologie, aby zwiększyć możliwości wzrostu gospodarczego swoich członków. WEF został specjalnie zaprojektowany, aby zwiększać siłę gospodarczą jej globalnych członków elity, zwanych inaczej „klasą miliarderów”.

Ponieważ WEF przekazuje pieniądze Organizacji Narodów Zjednoczonych poprzez strategiczne porozumienie z 2019 r., kto zarządza konfliktami interesów wynikającymi z tego partnerstwa? Gdzie jest przejrzystość?

ONZ ma pod przewodnictwem czternaście wyspecjalizowanych organizacji, wszystkie zaangażowane w globalne zarządzanie, w tym Światową Organizację Zdrowia lub WHO.

Żadna z tych organizacji nie ma nic wspólnego z zakresem pierwotnej Karty ONZ, która skupiała się na zakończeniu wojen, promowaniu pokoju na świecie i prawach człowieka.

ONZ przez lata poprzedzające pandemię po cichu budowała władzę w drodze różnych porozumień i traktatów. Na przykład „2030 Program na rzecz Zrównoważonego Rozwoju” to niedawny przykład takiego porozumienia. Agenda 2030 to traktat na rzecz „przekształcając nasz świat” i został podpisany w prawie międzynarodowym w 2015 r. Traktat ten wyniósł Organizację Narodów Zjednoczonych do pozycji wyrachowanej biurokracji rządu światowego.

Agenda 2030 ma 17 celów i 169 celów, które znacznie różnią się zakresem i tematyką, ale prawie wszystkie z tych celów bezpośrednio wpływają na światowe zarządzanie.

Oto tylko kilka przykładów z Traktatu Agendy 2030. Czy tym powinna się zająć Organizacja Narodów Zjednoczonych, czy też kwestie te lepiej rozwiązać w polityce suwerennych narodów?

„Jesteśmy zdeterminowani chronić planetę przed degradacją, w tym poprzez zrównoważoną konsumpcję i produkcję, zrównoważone zarządzanie jej zasobami naturalnymi i podejmowanie pilnych działań w sprawie zmiany klimatu”.

„Osiągnięcie pełnego i produktywnego zatrudnienia oraz godnej pracy dla wszystkich kobiet i mężczyzn”.

„Wyeliminować dyskryminujące przepisy, zasady i praktyki”.

„Przyjmij politykę, zwłaszcza politykę fiskalną, płacową i socjalną, i stopniowo osiągaj większą równość”.

„Ułatwianie uporządkowanej, bezpiecznej, regularnej i odpowiedzialnej migracji i mobilności ludzi”.

„Do 2030 r. Zapewnij wszystkim tożsamość prawną, w tym rejestrację urodzeń”.

„Jest to program o bezprecedensowym zakresie i znaczeniu. Jest akceptowany przez wszystkie kraje i ma zastosowanie do wszystkich…”

Agenda 2030 jest w istocie manifestem totalitarnego socjalizmu. Te i wiele innych stanowczych stwierdzeń dotyczących ograniczenia praw narodowych można znaleźć w niniejszym Traktacie Narodów Zjednoczonych.

ONZ podpisała strategiczne porozumienia z największymi organizacjami, korporacjami i światowymi mocarstwami, aby spełnić ich utopijną wizję świata. 

To nowy porządek świata – z niewybranymi urzędnikami u władzy. Oznacza to, że ty i ja będziemy rządzeni przez niedemokratyczną biurokrację administracyjną ONZ. Jest to forma odwrotnego totalitaryzmu. Porządek świata oparty na gospodarce nakazowej; taki, który w swej istocie jest zarówno socjalistyczny, jak i totalitarny. 

Te cele i zadania mogą być w porządku dla każdego pojedynczego narodu, ale jest to restrukturyzacja Organizacji Narodów Zjednoczonych wykraczająca poza jej statut.

Na początku pandemii ONZ – za pośrednictwem swojego zastępcy WHO – oświadczyła, że ​​potrzebny jest globalny paszport szczepionkowy i zapewniła krajom członkowskim obszerne wytyczne dotyczące standaryzacji paszportów szczepionek na całym świecie.

W odpowiedzi przywódcy G-20 wydali w 2022 r. deklarację popierającą opracowanie światowego standardu szczepień w przypadku podróży międzynarodowych oraz ustanowienie „globalne cyfrowe sieci opieki zdrowotnej”, który ma zostać zbudowany na istniejących cyfrowych paszportach szczepionek na Covid-19.

W czerwcu 2023 r. ogłoszono nową inicjatywę UE i WHO na rzecz strategicznej współpracy w zakresie globalnych problemów zdrowotnych. Niniejsza umowa ma na celu:

"wzmocnić solidny system wielostronny, którego podstawą jest Światowa Organizacja Zdrowia, którego podstawą jest silna Unia Europejska".

Po nieudanej próbie zarządzania kryzysem Covid, WHO szuka teraz więcej pieniędzy i władzy, aby kontrolować wszystkie aspekty naszego zdrowia i życia. Zamierzają zmienić Międzynarodowe Przepisy Zdrowotne, aby regulować „zapobieganie pandemii, gotowość i reagowanie” przyszłych ognisk, co obejmuje wszelkiego rodzaju zagrożenia dla zdrowia publicznego. Obejmuje to główną rolę WHO w bezpośrednim zarządzaniu, w przeciwieństwie do roli opartej na wytycznych.

Zmiany te opierają się na globalnym przyjęciu przez G-20 „paszportów szczepionek”. Paszporty te będą gromadzić i zawierać prywatne dane dotyczące zdrowia oraz umożliwią nadzór, śledzenie i kontrolę osób i populacji na całym świecie. Paszporty będą zawierać nie tylko dane dotyczące szczepionki Covid-19, ale także status wszystkich szczepień. Stanie się światowym zdigitalizowanym paszportem – zawierającym dane osobowe dotyczące zdrowia, do których Organizacja Narodów Zjednoczonych nie ma prawa uzyskać dostępu.

Wspólna deklaracja G20 w sprawie paszportów szczepionkowych i przyszłych pandemii jest deklaracją dotyczącą sposobu postępowania z przyszłymi pandemiami. W Stanach:

"Uznajemy znaczenie wspólnych standardów technicznych i metod weryfikacji w ramach IHR (2005) dla ułatwienia bezproblemowych podróży międzynarodowych, interoperacyjności oraz uznawania rozwiązań cyfrowych i niecyfrowych, w tym dowodów szczepień.

Wspieramy ciągły międzynarodowy dialog i współpracę w zakresie tworzenia zaufanych globalnych cyfrowych sieci opieki zdrowotnej w ramach wysiłków na rzecz wzmacniania przyszłych pandemii, zapobiegania im i reagowania na nie, które powinny wykorzystywać i opierać się na sukcesie istniejących standardów i cyfrowych certyfikatów COVID-19".

G-20 współpracuje także z Międzynarodowym Funduszem Walutowym (agencją finansową ONZ), Bankiem Światowym (który ma stosunki z ONZ na mocy traktatu założycielskiego) i Bankiem Rozliczeń Międzynarodowych w celu sformalizowania wykorzystania walut cyfrowych banku centralnego w systemy bankowe. Bank Rozrachunków Międzynarodowych szczegółowo odwołuje się do „zakłócenia spowodowane przez Covid-19” jako uzasadnienie stworzenia cyfrowych walut banku centralnego.

Pandemia umożliwiła światowym przywódcom połączenie globalnej władzy administracyjnej pod przykrywką zdrowia publicznego za pośrednictwem biurokracji administracyjnej ONZ. Zdrowie publiczne zostało uzbrojone w celu przejęcia kontroli nad paszportami, podróżami, bankowością, środowiskiem i gospodarką międzynarodową. Stanowi to rażące naruszenie prawa jednostki do prywatności, suwerenności narodowej i Karty Narodów Zjednoczonych.

Połączenie tych paszportów szczepionkowych z walutami cyfrowymi banku centralnego jest tylko kwestią czasu. Następnie paszporty można wykorzystać do odmówienia niezaszczepionym lub innym dezerterom politycznym dostępu do podróży i korzystania z własnych pieniędzy.

Po wprowadzeniu międzynarodowych paszportów, cyfrowych walut banku centralnego, aspektów gospodarki nakazowej zawartych w Agendzie ONZ na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 oraz poprawek WHO do IHR, podstawy nowego porządku światowego zostaną ukończone. Globalne państwo administracyjne, którego podstawową władzę sprawuje ONZ, stanie się pajęczyną zasad, przepisów, porozumień i traktatów, w których jednostki i narody zostaną uwięzione jak muchy.

To nowe globalne zarządzanie będzie praktycznie nie do złamania. Od tego momentu jest tylko kwestią czasu, zanim suwerenność narodowa stanie się przestarzała. To rzeczywistość, chyba że będziemy walczyć, aby zatrzymać to szaleństwo.

Z tego powodu należy zdemaskować i ograniczyć władzę Organizacji Narodów Zjednoczonych.

Globaliści chcący realizować swoje programy wykorzystują model Unii Europejskiej, w której zasady i regulacje utrudniają suwerenność narodową, do budowania ogólnoświatowego systemu kontroli. 

Wszyscy muszą walczyć z tym przejęciem na szczeblu lokalnym, krajowym i międzynarodowym. Aby z tym walczyć, musimy wykorzystać sądy, nasze ciała ustawodawcze, media, protesty społeczne i władzę nadaną naszej suwerenności narodowej i stanowej. Jeśli wszystko inne zawiedzie, poszczególne narody będą musiały wycofać się z Nowego Porządku Świata ONZ, aby zachować wolność.

Pracujmy razem, aby chronić naszą suwerenność osobistą i narodową dla przyszłych pokoleń. Nowy Porządek Świata nie jest potrzebny, jest nie do zaakceptowania, a my, ludzie i nasze suwerenne rządy, powinniśmy jednoznacznie odrzucić to globalne przejęcie.

Niniejsze przemówienie zostało napisane, a następnie wygłoszone podczas Międzynarodowego Szczytu Kryzysowego, który odbył się w Pałacu Parlamentu w Rumunii przez Jill Glasspool Malone 18 listopada 2023 r.

Opublikowane ponownie od autora ZastępkiOpublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute