Brownstone » Dziennik Instytutu Brownstone » Wszystkie oczy na Genewę
Wszystkie oczy na Genewę

Wszystkie oczy na Genewę

UDOSTĘPNIJ | DRUKUJ | E-MAIL

77. Światowe Zgromadzenie Zdrowia (WHA) rozpoczęło się od 27 maja do 1 czerwca w Genewie (Szwajcaria) w siedzibie Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). Oczy wszystkich zwrócone są na to, co będzie się działo w tym tygodniu w odniesieniu do przyszłości dwóch projektów tekstów dotyczących pandemii, projektu zmian do Międzynarodowych przepisów zdrowotnych (IHR) oraz projektu Porozumienia w sprawie pandemii. Powiązane zgłoszenia zostaną rozpatrzone we wtorek po południu (Pozycje 13.4 i 13.3).

Negocjacje w sprawie tych tekstów to prawdopodobnie najdokładniej obserwowany w historii proces międzyrządowy. Zaznaczają także wyraźny podział punktów widzenia „elity” z jednej strony i narodu – z drugiej. Biurokraci zajmujący się służbą zdrowia, politycy sprawujący władzę i media głównego nurtu powtarzają komunikaty o tym, jak pilnie należy lepiej przygotować świat na przyszłe szkodliwe i bardziej niszczycielskie pandemie.

W szczególności ludzie wyrażali się poprzez ten list otwarty poparty ponad 15,000 XNUMX podpisów, żądający odpowiedzialności i odrzucający autorytarne, zakrojone na dużą skalę i uniwersalne reakcje znane podczas katastrofalnej reakcji na Covid. Właśnie wyszli z tego głęboko zranieni, zubożeni i niesprawiedliwie pokrzywdzeni; podczas gdy większość decydentów Covid nadal sprawuje władzę.

Pierwszego dnia 77. WHA ogłoszono, że Międzyrządowy Zespół Negocjacyjny (INB) nie osiągnęły konsensusu. Dlatego ostateczny projekt prawdopodobnie nie zostanie poddany głosowaniu. Decyzja o rozpoczęciu negocjacji w sprawie porozumienia w sprawie pandemii została podjęta w drodze konsensusu i ogłosił przez WHO, zgodnie z którą będzie ono prowadzone Artykuł 19 Konstytucji WHO

Artykuł 19 (Konstytucja WHO)

Zgromadzenie Zdrowia będzie miało władzę przyjmowania konwencji lub porozumień w każdej sprawie wchodzącej w zakres kompetencji Organizacji. Do przyjęcia takich konwencji lub porozumień wymagane będą dwie trzecie głosów Zgromadzenia Zdrowia, które wejdą w życie w stosunku do każdego Członka po ich przyjęciu przez niego zgodnie z jego procedurami konstytucyjnymi.

Zgodnie z art. Regulamin WHA (Zasada 70).

Zasada 70 (Regulamin wewnętrzny WHA)

Decyzje Zgromadzenia Zdrowia w ważnych kwestiach podejmowane są większością dwóch trzecich Członków obecnych i głosujących. Kwestie te obejmują: przyjęcie konwencji lub porozumień; (…)

Z dyplomatycznego punktu widzenia przedłożenie tekstu, który nie został uzgodniony w ramach poprzedniego konsensusu większością dwóch trzecich głosów, byłoby samobójstwem i wyrazem pogardy dla równorzędnych krajów, które wyraziły swój brak elastyczności w niektórych kwestiach. Sytuacja ta w najlepszym przypadku zachęca WHA do odnowienia mandatu INB w celu kontynuowania prac tam, gdzie został pozostawiony, lub po prostu do zaprzestania procesu. 

Jednakże WGIHR (Grupa Robocza ds. Poprawek do Międzynarodowych Przepisów Zdrowotnych) wydaje się nalegać na głosowanie w WHA. Raport wskazany że zdaniem Biura WGIHR „była bliska uzgodnienia konsensusowego pakietu poprawek do Regulaminu” i że istniała „silna wola pomyślnego zakończenia procesu”. 

Mogłoby to równie dobrze doprowadzić do głosowania nad uzgodnionym projektem poprawek. W tym przypadku procedura głosowania wymaga jedynie zwykłej większości 196 Państw-Stron (194 Państw Członkowskich oraz Liechtensteinu i Stolicy Apostolskiej), ponieważ IHR(2005) została zatwierdzona na mocy art. 21 Konstytucji WHO, co nie wymaga większością dwóch trzecich głosów zgodnie z Artykułem 71 Regulaminu WHA. 

Niemniej jednak niefortunne jest to, że prawnie wiążące teksty wynegocjowane na podstawie art. 21 nie wymagają większości dwóch trzecich głosów; jednakże zmiana będzie wynikać jedynie z nowelizacji konstytucji WHO, co nie nastąpi dzisiaj.

Artykuł 21 (Konstytucja WHO)

Zgromadzenie Zdrowia jest uprawnione do przyjmowania rozporządzeń dotyczących:

  • a) wymagania sanitarne i kwarantannowe oraz inne procedury mające na celu zapobieganie międzynarodowemu rozprzestrzenianiu się chorób; 
  • b) nomenklatury dotyczące chorób, przyczyn zgonów i praktyk w zakresie zdrowia publicznego; 
  • c) normy dotyczące procedur diagnostycznych do użytku międzynarodowego; 
  • d) normy dotyczące bezpieczeństwa, czystości i siły działania produktów biologicznych, farmaceutycznych i podobnych produktów znajdujących się w obrocie międzynarodowym;
  • e) reklama i etykietowanie produktów biologicznych, farmaceutycznych i podobnych produktów znajdujących się w obrocie międzynarodowym.

Zasada 71 (Regulamin wewnętrzny WHA)

O ile w niniejszym Regulaminie nie określono inaczej, decyzje w innych kwestiach, w tym w sprawie określenia dodatkowych kategorii kwestii, które mają być rozstrzygane większością dwóch trzecich, podejmowane są większością głosów Członków obecnych i głosujących. 

Zwykłą większość głosów można łatwo osiągnąć. Dwa lata temu niewielkie, ale istotne poprawki do IHR(2005), które skróciły okres odrzucenia z 18 miesięcy do 10 miesięcy, zostały przyjęte bez formalnego głosowania na 75. posiedzeniu WHA, po osiągnięciu konsensusu. Jeśli jednak nowe projekty poprawek, które nie osiągnęły konsensusu, zostaną poddane pod głosowanie w tym tygodniu, należy je pominąć.

Po ponad dwóch latach intensywnych negocjacji opłacanych z pieniędzy pochodzących z podatków prawdopodobne jest, że osoby sprawujące władzę dopilnują przyjęcia niektórych projektów poprawek, aby ocalić reputację WHO oraz twarze i ego niektórych ludzi, mimo że głosowanie byłoby nielegalne ponieważ WGIHR i WHO nie przedstawiły pakietu projektów poprawek przez co najmniej cztery miesiące, jak wymaga tego art. 55 ust. 2 IHR z 2005 r.

Być może jesteśmy na początku długiej bitwy i zajmujemy niesprawiedliwe stanowisko. Jak dotąd jednak zwyciężyliśmy, będąc razem i jednocząc nasze głosy, aby odzyskać i chronić nasze wrodzone prawa człowieka i podstawowe wolności.Opublikowane pod a Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Licencja międzynarodowa
W przypadku przedruków ustaw link kanoniczny z powrotem na oryginał Instytut Brownstone Artykuł i autor.

Autor

  • Thi Thuy Van Dinh

    Dr Thi Thuy Van Dinh (LLM, PhD) pracowała nad prawem międzynarodowym w Biurze Narodów Zjednoczonych ds. Narkotyków i Przestępczości oraz Biurze Wysokiego Komisarza ds. Praw Człowieka. Następnie zarządzała wielostronnymi partnerstwami organizacyjnymi dla Intellectual Ventures Global Good Fund i kierowała wysiłkami na rzecz rozwoju technologii ochrony środowiska w środowiskach o niskich zasobach.

    Zobacz wszystkie posty

Wpłać dziś

Twoje wsparcie finansowe dla Brownstone Institute idzie na wsparcie pisarzy, prawników, naukowców, ekonomistów i innych odważnych ludzi, którzy zostali usunięci zawodowo i wysiedleni podczas przewrotu naszych czasów. Możesz pomóc w wydobyciu prawdy poprzez ich bieżącą pracę.

Subskrybuj Brownstone, aby uzyskać więcej wiadomości

Bądź na bieżąco z Brownstone Institute